#2198 - Accountant Executive (Senior Costing)

COMPANY
Company Name       Olam Vietnam Limited
Industry       Agriculture - Forestry - Fishing - Aquaculture
Description       A company in food, spices processing
JOB INFORMATION
Job Title       Accountant Executive (Senior Costing)
Salary       Competitive
Career Level       Senior Executive
Job Description      
- Make monthly gross profit analysis report by product wise and recommendation for improvement.
Lập báo cáo phân tích lợi nhuận gộp theo từng sản phẩm và đề xuất cải thiện.

- Make and analysis conversion cost, inventory reports related and recommendation for controlling
improvement.
Lập và phân tích chi phí sản xuất và đề xuất cải thiện kiểm soát

- Verify and propose project savings for operation team to ensure its in line with group guide.
Xác nhận và đề xuất các dự án tiết kiệm chi phí cho sản xuất để đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của Tập đoàn.

- Upload project savings to Group website as requirement.
Cập nhật các dự án tiết kiệm chi phí lên Website của Tập đoàn như yêu cầu.

- Maintain costing master data to ensure accurately cycle cost allocation to products wise.
Duy trì hệ thống dữ liệu để đảm bào việc tính giá thành chính xác vào từng sản phẩm.

- Verify and control ensure accurately monthly inventory costing.
Xác minh và kiểm soát việc tính giá thành chính xác hàng tháng cho hàng tồn kho.

- Check inventory transactions to ensure the system is recorded correctly.
Kiểm tra nghiệp vụ kho để đảm bảo hệ thống được ghi nhận đúng.

- Follow up and solve monthly ML running issue to ensure it is precise.
Theo sát và giải quyết lỗi xảy ra trong quá trình chạy giá thánh để đảm bảo tính chính xác.

- Accountability to SAP improvement project to precisely ensure transaction movement.
Tham gia các dự án cải tiến hệ thống trong SAP để đảm báo nghiệm vụ ghi nhận chính xác.

- Issue necessary procedure and guide team to book accurately conversion to Cost Centre, work centre and general ledger.
Hướng dẫn và phát hành quy trình cần thiết cho nhóm để hạch toán chính xác chi phí sản xuất vào đúng bộ phận, và tài khoản chi phí.

- Prepare ad hoc report as Manager’s requirement.
Làm các báo cáo theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Function       Financial - Accounting
Working Location       Dong Nai
PERSON REQUIREMENT

- Age: under 35

CONTACT INFORMATION

Anh Nguyen
Email: anhnguyen@tiro.com.vn
Cell Phone: 090 678 0369

Apply » Add to saved jobs »
Share this