#2003 - Domestic Sales Director (Home living)

COMPANY
Company Name       Tiro's Client
Industry       Home living
Description       a Vietnamese company in home living industry.
Sales channels: Retail - Showroom - Ecommerce - Project
JOB INFORMATION
Job Title       Domestic Sales Director (Home living)
Salary       Competitive
Career Level       Director
Job Description       About Domestic Sales Director Role
 Grow our brand to be the number 1 market share in VN in the global latex foam industry/ Phát triển thương hiệu trở thành thị trường số một trong ngành công nghiệp sản xuất nệm cao su tại Việt Nam
 Build sustainable business by growing loyalty customers through continuously improving
customer experiences (end-user, dealers, KA...) and growing sale contribution of strategic
channel and strategic categories/ Xây dựng doanh nghiệp bền vững bằng cách phát triển khách hàng trung thành thông qua việc tiếp tục cải thiện các trải nghiệm khách hàng (người tiêu dùng, đại lý, KA…) và phát triển kênh phân phối, chiến lược ngành hàng để gia tăng doanh số.
 Enhance our brand through continuously growing products, brand visibility at all
distribution channels/ Nâng tầm thương hiệu thông qua việc cải tiến không ngừng về sản phẩm,
tầm nhìn thương hiệu trên tất cả kênh phân phối.
 Build high quality sales force and ensure that they follow company ethic, processes and
implement company strategy to achieve goals/ Xây dựng đội ngũ nhân viên Sales thị trường chất
lượng cao và đảm bảo nhân viên tuân thủ các giá trị, quy trình và thực hiện chiến lược công ty để đạt mục
tiêu.
Key Responsibilities
 Implement the Sales strategies across the company and monitor its effectiveness/ Thực hiện chiến
lược Sales trên toàn công ty và theo dõi về hiệu quả của chiến lược.
 Work closely with the Marketing team& other departments to implement a variety of new
business initiatives to drive sales/ Hợp tác chặt chẽ với bộ phận Marketing và các phòng ban để thực
hiện các sáng kiến kinh doanh mới.
 Set activities and revenue targets for members of the sales team/ Thiết lập các mục tiêu hoạt động
và doanh thu cho các thành viên của đội ngũ Sales.
 Follow brand guidelines to implement visual merchandising at all point of sales/ Thực hiện theo
các chỉ dẫn thương hiệu để thực thi trưng bày hàng hóa tại tất cả các điểm bán hàng.
 Understanding and developing budgets and finance, including expenditures, research and
development appropriations, and return-on-investment and profit-loss projections/ Am hiểu và
phát triển ngân sách, tài chính bao gồm chi tiêu, các vốn sở hữu nghiên cứu và phát triển, dự báo lợi nhuận
đầu tư và lỗ lãi.
 Identifying opportunities and work with other departments to develop/ Nhận diện cơ hội và hợp
tác với các bộ phận liên quan để phát triển.
 Keep a close eye on the sales activities of competitors and utilizing ideas where appropriate/
Theo dõi chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh và sàng lọc các ý tưởng để sử dụng phù
hợp.
 Implement best practice in sales techniques throughout the department and lead tracking
process/ Thực thi các kỹ thuật kinh doanh trên toàn phòng ban và dẫn dắt quy trình dõi theo khách hàng.
 Continual training and development of all members of the sales department/ Tiếp tục phát triển
và đào tạo tất cả các thành viên của đội ngũ Sales.
 Ensure DMS, CRM are used effectively and provide competitive advantages/ Đảm bảo DMS, CRM
được sử dụng hiệu quả và cung cấp các lợi thế cạnh tranh.
Function       Sales
Working Location       HoChiMinh
PERSON REQUIREMENT

 Male, University graduation major in Business Management/ Marketing/ Economic or relevant
field/ Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh / Marketing / Kinh tế hoặc lĩnh vực liên
quan.
 At least 10 years working experience in Sales & Marketing field & at least 05 years in Managerial
level/ Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Sales & Marketing, ít nhất 5 năm giữ vị trí Quản
lý.
 Strong experiences in variety of Sales channels including: Wholesales (Agent, distributor…),
Project Sales (Hotel, Resort, Construction Project…), Retail (Store, Showroom, Shopping Mall…)/
Kinh nghiệm đa dạng ở các kênh bán hàng bao gồm: Bán sỉ (Đại lý, nhà phân phối…), Kênh Dự án (Khách sạn, khu nghĩ dưỡng, dự án xây dựng…), Bản lẻ (Cửa hàng, showroom, trung tâm thương mại…).
 Strong knowledge & experiences of marketing tools (Digital, Brand Marketing, Event…)/ Kiến
thức và kinh nghiệm trong các công cụ Marketing (Công nghệ số, Thương hiệu Marketing, Sự kiện...)
 Experiences in market & sales channel expansion/ Kinh nghiệm mở rộng thị trường và kênh bán hàng.

CONTACT INFORMATION

Ms. Chau
Phone: 078 731 3626
Email: chautruong@tiro.com.vn

Apply » Add to saved jobs »
Share this